Bà Lê Minh Tuyết

Bà Lê Minh Tuyết

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sĩ Kinh Tế

Sinh năm 1975

Phụ Trách Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát

Sinh năm 1975 – Quốc tịch Việt Nam

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ:

Thạc sĩ Kinh Tế

Chức vụ hiện nay:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép & Cơ khí VLXD Hải Phòng