Bà Phan Thị Hồng Phương

Bà Phan Thị Hồng Phương

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán tổng hợp

Sinh năm1969

Thành viên

Ban kiểm soát

Sinh năm 1969 - Quốc tịch Việt Nam

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán tổng hợp

Qúa trình công tác:

Từ tháng 8/2008 - 05/2009: Phó phòng kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Từ tháng 06/2009 - 01/2011: Trưởng phòng kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Từ tháng 2/2011 - 3/2014: Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - kiêm Trưởng phòng kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Từ tháng 04/2015 - nay: Thành viên HĐQT Công ty XD và PTNT 6

Từ tháng 05/2014 - 03/2017: Chuyên viên ban kiểm tra tại Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Từ tháng 04/2017 - nay: Phó ban kiểm tra và kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh