Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH

Kết quả xổ số việt namPhụ lục số 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017)

     

Kết quả xổ số việt namĐơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Kết quả xổ số việt namChỉ tiêu

Kết quả xổ số việt namDự toán

năm 2017

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1.212.180

1

Thu nội địa

 

990.280

2

Thu từ dầu thô

 

38.300

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

 

180.000

4

Kết quả xổ số việt namThu viện trợ

 

3.600

B

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1.390.480

 

Kết quả xổ số việt namTrong đó:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

 

357.150

2

Kết quả xổ số việt namChi trả nợ lãi

 

98.900

3

Chi viện trợ

 

1.300

4

Kết quả xổ số việt namChi thường xuyên

 

896.280

5

Kết quả xổ số việt namChi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

 

6.600

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 

100

7

Kết quả xổ số việt namDự phòng

 

29.300

C

Kết quả xổ số việt namBỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

178.300

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

 

3,5%

1

Bội chi NSTW

 

172.300

 

Kết quả xổ số việt namTỷ lệ bội chi so GDP

 

3,38%

2

Bội chi NSĐP

(1)

6.000

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

 

0,12%

Ghi chú: 
Kết quả xổ số việt nam(1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương

 

Viết bình luận