Ông Nicolas de Nazelle

Ông Nicolas de Nazelle

Kết quả xổ số việt namQuốc tịch Pháp

Thạc sỹ

Kết quả xổ số việt namSinh năm1985

Thành viên

Ban kiểm soát

Qúa trình công tác:

- Năm 2008: Chuyên viên phân tích, LCF Rothschild

- Từ 2009 - 2012: Quản trị khách hàng và Trưởng ban dự án phân tán rủi ro dài hạn, AXA Cessions;

- Từ 2012 - 2015: Chuyên viên cao cấp, GIE AXA

- Từ 07/2015 - 09/2017: Giám đốc vùng về tài chính doanh nghiệp, AXA Mediteranean & Latin America Region

- Từ 09/2017 - nay: Giám đốc Tài chính doanh nghiệp và Chiến lược, AXA International Markets.