Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn sách "Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ" đã tổng hợp các thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các hợp đồng bảo hiểm đang xuất hiện trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và được sắp xếp theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm thuận tiện cho công tác tra cứu, sử dụng của người đọc.